Algemene Voorwaarden voor Opleidingen (Nederlands)

For General Terms and Conditions in English click here 

Algemene Voorwaarden voor Opleidingen
Deze Algemene Voorwaarden voor Opleidingen van Opleidingsinstituut De Kleine Parel staan gepubliceerd in de webwinkel van Opleidingsinstituut De Kleine Parel. Om het bestelproces in de webwinkel af te kunnen ronden dien je onze Algemene Voorwaarden en Privacy Beleid te lezen en akkoord te gaan.

Artikel 1. Definities
Instituut: Opleidingsinstituut De Kleine Parel.
Trainer: De cursusleider die een opleiding van het Instituut organiseert en uitvoert.
Opdrachtgever: een natuurlijk persoon, danwel een bedrijf, beroepsgroep of instelling die een overeenkomst aangaat met het Instituut. 
Cursist: een natuurlijk persoon die feitelijk namens de opdrachtgever aan de opleiding van het Instituut deelneemt.
Opleiding: elke cursus, workshop, lezing en deskundigheidsbevordering die door het Instituut wordt georganiseerd. 
Overeenkomst: iedere afspraak en overeenkomst tussen het Instituut en de opdrachtgever, waar deze Algemene Voorwaarden voor Opleidingen een integraal onderdeel van uitmaken.

Artikel 2. Toepasselijkheid 
De Algemene Voorwaarden voor Opleidingen zijn steeds van toepassing op alle overeenkomsten tussen het Instituut en de opdrachtgever, en voor alle opleidingen die door het Instituut worden georganiseerd.  

Deze Algemene Voorwaarden voor Opleidingen zijn tevens van toepassing op bestellingen van een plaats op de wachtlijst voor een opleiding, echter pas vanaf het moment dat de opdrachtgever, op het moment dat er een plaats in de opleiding vrij is gekomen, schriftelijk via e-mail aan het Instituut heeft bevestigd deel te zullen nemen aan de betreffende opleiding. 

De opdrachtgever dient bij plaatsing van een bestelling in de webwinkel van het Instituut akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden voor Opleidingen. 

Van deze Algemene Voorwaarden kan slechts worden afgeweken als het Instituut en de opdrachtgever dit uiterlijk 7 dagen vóór bestelling in de webwinkel zijn overeengekomen en de afspraken schriftelijk door het Instituut aan de opdrachtgever zijn bevestigd.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst
De overeenkomst komt uitsluitend tot stand als de opdrachtgever een bestelling heeft geplaatst in de webwinkel van het Instituut en als deze door het Instituut na bestelling in de webwinkel met ordernummer wordt bevestigd via e-mail aan de opdrachtgever. 

In de webwinkel wordt duidelijk omschreven wanneer een opleiding zal plaatsvinden. De opdrachtgever volgt de opleiding op de datum zoals bij bestelling, bevestiging en facturering is aangegeven. De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van die betreffende opleiding. 

Indien een opleiding volzet is, dan kan de opdrachtgever zich via de webwinkel inschrijven voor de wachtlijst van die betreffende opleiding. In dat geval komt de overeenkomst pas tot stand wanneer het Instituut aan de opdrachtgever een vrijgekomen plaats in de betreffende opleiding aanbiedt én als de opdrachtgever binnen 24 uur na dit aanbod schriftelijk via e-mail aan het Instituut heeft bevestigd deel te zullen nemen aan de betreffende opleiding. 

Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de opdrachtgever onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft het Instituut het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

Artikel 4. Betaling
Na de totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de opdrachtgever een digitale factuur per e-mail.

De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst een aanbetaling van 25% van het volledige lesgeld te voldoen. Het restant van het lesgeld dient uiterlijk 31 dagen voorafgaand aan de opleiding op de bankrekening van het Instituut te zijn bijgeschreven. 

Indien de overeenkomst binnen 31 dagen voorafgaand aan de eerste opleidingsdatum wordt gesloten, dan dient de opdrachtgever het volledige lesgeld direct na ontvangst van de digitale factuur over te maken op de bankrekening van het Instituut. 

Na betaling ontvangt de opdrachtgever een bevestiging met daarin de afgesproken data, tijden en cursuslocatie. 

In geval van niet tijdige aanbetaling en/of niet tijdige restant betaling worden per herinnering € 5,00 administratiekosten in rekening gebracht. Betalingsherinneringen met bijbehorende administratiekosten worden bij overschrijding van de gestelde betalingstermijn automatisch verzonden vanuit de webwinkel. 

Als de werkgever van de opdrachtgever betaalt, blijft de opdrachtgever in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor betaling. Bij uitblijven van betaling wordt de opdrachtgever in gebreke gesteld en is het Instituut gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. Alle hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Het Instituut is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en kan de betaalmethoden van tijd tot tijd wijzigen.

Indien de opdrachtgever recht heeft op restitutie van het gehele of gedeeltelijke lesgeld, dan zal het betreffende bedrag in het lopende kwartaal worden geretourneerd. 

Artikel 5. Herroepen, Annuleren, Wijzigen door de opdrachtgever
Alle verzoeken voor herroepen, annuleren en wijzigen, plaatsvervangen en verplaatsen dienen door de opdrachtgever schriftelijk via e-mail aan het Instituut te worden ingediend. Alle communicatie hieromtrent verloopt uitsluitend via e-mail. 

Herroepen
De opdrachtgever kan binnen 14 dagen na de totstandkoming van de overeenkomst uitsluitend schriftelijk via e-mail aan het Instituut deze overeenkomst zonder kosten herroepen. Daarna gaat de annuleringsperiode in, waaraan kosten verbonden zijn. 

Annuleren
Bij annulering vanaf 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst tot 31 dagen vóór aanvang van de eerste opleidingsdatum is de opdrachtgever 25% van het lesgeld verschuldigd.
Bij annulering vanaf 31 dagen tot 14 dagen vóór aanvang van de eerste opleidingsdatum is de opdrachtgever 75% van het lesgeld verschuldigd. 
Bij annulering binnen 14 dagen vóór aanvang van de eerste opleidingsdatum is de opdrachtgever 100% van het lesgeld verschuldigd.

Plaatsvervanging
Indien de opdrachtgever een eigen plaatsvervanger vanuit zijn bedrijf/organisatie stuurt worden 10% kosten in rekening gebracht. 
Het Instituut stuurt voor de vervangingskosten een aparte factuur naar de opdrachtgever. Onder eigen plaatsvervanger wordt verstaan iemand die niet al op de deelnemerslijst en/of wachtlijst van het Instituut voor de betreffende opleiding staat én die niet eerder aan de betreffende opleiding heeft deelgenomen.

Indien de opdrachtgever geen eigen plaatsvervanger kan sturen, dan wordt kosten berekend volgens de gestelde annuleringsperioden. 
De opdrachtgever die de overeenkomst is aangegaan blijft verantwoordelijk voor de betaling van het verschuldigde lesgeld en de vervangingskosten. 

Verplaatsing 
Verplaatsing van een cursist naar een andere datum is alleen mogelijk als dezelfde opleiding in de webwinkel gepubliceerd en beschikbaar is in dezelfde cursusplaats en als er in diezelfde opleiding nog voldoende opleidingsplaatsen zijn, te bepalen door het Instituut. Verplaatsing op het laatste moment, d.w.z. binnen 1 week voorafgaand aan de eerste cursusdag, is niet mogelijk. Bij MNRI® cursussen kan niet worden verplaatst.

Bij mogelijke verplaatsing van een cursist, te bepalen door het Instituut, dient het totaal verschuldigde lesgeld volgens reeds toegezonden factuur + € 25,00 verplaatsingskosten binnen 7 dagen na schriftelijke bevestiging van deze verplaatsing betaald te worden. 

Het Instituut stuurt voor de verplaatsingskosten een aparte factuur naar de opdrachtgever/cursist die het verzoek tot verplaatsing heeft ingediend. 

Verplaatsen naar een andere opleiding of cursus of naar een wachtlijst is niet mogelijk. 

De opdrachtgever die de overeenkomst is aangegaan blijft verantwoordelijk voor de betaling van het verschuldigde lesgeld en de verplaatsingskosten. 

Artikel 6. Wijzigingen, annulering en ontbinding door het Instituut
Het Instituut behoudt zich het recht voor om een overeenkomst te wijzigen, annuleren of te ontbinden als er zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is. 

Overmacht
Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden die niet te wijten zijn aan schuld en omstandigheden waarop het Instituut geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor het Instituut niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. 

Indien het Instituut door overmacht de opleiding, vooraf, bij aanvang of tijdens de opleiding, moet annuleren, dan kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden, zonder dat er verplichting van schadevergoeding of vergoeding van door de opdrachtgever/cursist reeds gemaakte reis- en verblijfkosten of andere kosten door het Instituut aan de opdrachtgever/cursist of verplichting van betaling van annuleringskosten door de opdrachtgever aan het Instituut ontstaat. 

Indien het Instituut bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan de verplichtingen kan voldoen, heeft het Instituut recht op het evenredige deel van het gefactureerde lesgeld.

Indien door overmacht er een andere opleidingslocatie gevonden dient te worden, dan behoudt het Instituut zich het recht voor om de opleidingslocatie binnen een straal van 30 km te wijzigen, zonder dat deze wijziging recht geeft op ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever/cursist. 

Indien door overmacht er een andere trainer gevonden moet worden, dan behoudt het Instituut zich het recht voor om van trainer te wisselen, zonder dat deze wijziging recht geeft op ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever/cursist. 

Bij verplaatsing ontvangt de opdrachtgever via e-mail de nieuwe cursusdata en heeft de opdrachtgever 48 uur de tijd om aan te geven dat hij/zij niet deel kan nemen aan de nieuw geplande data. Indien de opdrachtgever akkoord gaat met de nieuwe data, dan gelden de annuleringsvoorwaarden vanaf het moment dat opdrachtgever via mail akkoord is gegaan met de nieuwe data. 

Technische storingen en vertragingen in de webwinkel
Indien tussen het moment van inschrijving, verzending en verwerking van de bestelling een opleiding onverwacht uitverkocht raakt, dan is het Instituut bevoegd om de bestelling van de klant die het laatste besteld heeft te annuleren. Het Instituut zal de klant direct na constatering van deze storing danwel vertraging op de hoogte brengen van de annulering. Indien de klant al een factuur heeft ontvangen kan deze als niet verzonden beschouwd worden. 

Onvoldoende deelnemers
Indien het Instituut door het gebrek aan voldoende cursisten de opleiding moet annuleren, dan kan het Instituut de overeenkomst ontbinden, zonder dat er verplichting van schadevergoeding of vergoeding van door de opdrachtgever/cursist reeds gemaakte reis- en verblijfkosten of andere kosten door het Instituut aan de opdrachtgever/cursist of verplichting van betaling van lesgeld door de opdrachtgever aan het Instituut ontstaat. Het Instituut zal het reeds betaalde lesgeld aan de opdrachtgever retourneren. 

Voortijdige beëindiging 
Het Instituut is bevoegd om de overeenkomst te ontbinden als er zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is. 

Indien een cursist niet in staat is om professioneel deel te nemen aan de opleiding of huisregels schendt dan wordt de cursist gevraagd om de opleiding direct te stoppen. Wanneer cursist hinder toebrengt aan opleider of medecursisten, waardoor de opleiding wordt bemoeilijkt, kan de cursist door het Instituut worden uitgesloten van verdere deelname. Er volgt geen restitutie van het lesgeld. 

Indien de voortijdige beëindiging het gevolg is van zwaarwegende familieomstandigheden van de cursist kan het betaalde lesgeld of een evenredig deel daarvan, zulks ter beoordeling van het Instituut, aan de opdrachtgever worden gerestitueerd, mits de tussentijdse beëindiging schriftelijk per e-mail en onder opgaaf van redenen is geschied op de dag van de beëindiging.

Voortijdige beëindiging geeft geen recht op (gedeeltelijk) inhalen van opleidingsdagen. De volledige opleiding dient opnieuw te worden gevolgd.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
Het Instituut spant zich in om naar beste vermogen opleidingen te organiseren en uit te voeren. 

Het Instituut is niet aansprakelijk voor letsel, beschadiging, verlies of diefstal van eigendommen van de opdrachtgever/cursist in de opleiding door welke oorzaak dan ook. 

De opdrachtgever betreedt ruimtes en gebruikt materialen op eigen risico. Iedere mogelijke (letsel) schade als gevolg van het betreden van de ruimtes en het gebruik van materialen kan niet verhaald worden op het Instituut.

Opdrachtgever neemt eigen besluiten en verantwoordelijkheid ten aanzien van de eigen beroepsuitoefening aan cliënten. Het Instituut is niet verantwoordelijk voor het door de opdrachtgever toepassen van het geleerde in eigen praktijk of werksituatie van de opdrachtgever. Het Instituut kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade zoals gevolgschade, gederfde winst of bedrijfsstagnatie. Het Instituut is niet aansprakelijk indien de mogelijkheid bestaat een verzekeringsmaatschappij aan te spreken.

Artikel 8. Prijzen en informatie
Alle door het Instituut gepubliceerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Bij BTW-heffing wordt de actueel vastgestelde BTW in de webwinkel van het Instituut vermeld en wordt het BTW-bedrag apart vermeld op de factuur die de opdrachtgever van het Instituut ontvangt.

De door het Instituut gepubliceerde informatie is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Alle gepubliceerde informatie is onder voorbehoud van kennelijke onvolkomenheden. Het Instituut heeft het recht deze te corrigeren. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan foutief of incompleet gepubliceerde informatie.

Artikel 9. Opleidingsniveau en studiebegeleiding
Het Instituut biedt opleidingen aan op HBO niveau. 

Na de opleiding facilitieert het Instituut intervisiemogelijkheden voor de cursist die daadwerkelijk heeft deelgenomen aan de opleiding.  

Het Instituut behoudt zich het recht voor om ten behoeve van kwaliteitsverbetering door voortschrijdend inzicht de inhoud van de opleidingen aan te passen. 

Artikel 10. Vertrouwelijkheid
De door de opdrachtgever/cursist verstrekte informatie wordt door het Instituut vertrouwelijk behandeld. Contactgegevens worden door het Instituut niet aan derden beschikbaar gesteld, behalve aan derde partijen die direct gerelateerd zijn aan een training en aan de dienstverlening van het Instituut. Zie hiervoor ons Privacy Beleid. 

Artikel 11. Intellectueel eigendom en auteursrecht
De informatie uit de opleidingen mogen door de opdrachtgever niet worden doorgegeven aan derden. Het is de opdrachtgever niet toegestaan de lesstof en verstrekte documentatie te gebruiken in een eigen te ontwikkelen of reeds ontwikkelde opleiding.

Het is de opdrachtgever/cursist niet toegestaan om beeld- en/of geluidsopnames te maken tijdens de opleidingen. Opdrachtgever/cursist riskeert voortijdige beëindiging van de opleiding. 

Alle in de opleiding verstrekte informatie is uitsluitend bedoeld ten behoeve van kwaliteitsbevordering, verdieping en verbreding van de beroepsuitoefening van de opdrachtgever bij directe ondersteuning en/of behandeling van kinderen, jongeren en volwassenen.

Artikel 12. Klachtenprocedure
Indien de opdrachtgever/cursist een klacht heeft over de uitvoering van de opleiding, dan dient hij dit binnen 7 dagen na afloop van de opleiding uitsluitend schriftelijk per e-mail kenbaar te maken aan het Instituut. Na die tijd wordt ervan uitgegaan dat de opdrachtgever/cursist geen klachten over de uitvoering van de opleiding heeft en worden klachten niet meer in behandeling genomen.

Klachten met betrekking tot een met de opleiding samenhangende administratieve en/of financiële procedure dienen binnen 7 dagen na de administratieve en/of financiële handeling uitsluitend schriftelijk via e-mail door de opdrachtgever aan het Instituut kenbaar gemaakt te worden. Na deze gestelde termijnen wordt er van uitgegaan dat de opdrachtgever geen klachten rondom administratieve en/of financiële procedure heeft en worden klachten niet meer in behandeling genomen.

Na indiening van de klacht zal het Instituut binnen 2 weken via schriftelijk via e-mail reageren op de klacht. Er wordt gestreefd om binnen 4 weken na indiening van de klacht tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. 

Indien na 4 weken na indiening van de klacht geen overeenstemming wordt bereikt, dan kan de opdrachtgever/cursist zijn klacht tot uiterlijk 4 weken na indiening van de klacht in behandeling geven bij een onafhankelijke derde, Dr. W. Missot (telefoon 0174-242101), te bereiken via klacht@dekleineparel.nl. Dr. W. Missot onderzoekt de klacht en uitslag is bindend. 

Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, zal de klager hiervan binnen 7 dagen in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht en zal er een indicatie gegeven worden wanneer uitsluitsel gegeven kan worden. 

Er wordt nagestreefd om het onderzoek door de daartoe bevoegde onafhankelijke derde binnen 4 weken na indiening van de klacht bij de onafhankelijke derde af te ronden en tot een uitspraak te komen. De uitspraak hiervan is bindend voor het Instituut en de opdrachtgever/cursist. Mocht het oplossen van de klacht langer duren dan wordt de opdrachtgever/cursist daarvan op de hoogte gesteld.

Klachten worden strikt vertrouwelijk behandeld. Klachten worden bewaard in het klachtenregister van het Instituut. De Wet Bescherming Persoonsgegevens is hierbij van toepassing. Vijf jaar na afhandeling van de klacht, wordt deze uit het register verwijderd en worden alle stukken die op de klacht betrekking hebben vernietigd.

Artikel 13. Contactgegevens
De Kleine Parel staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, onder nummer KVK 70477388. 

De Kleine Parel
Siergaarde 47
2285 JD Rijswijk
0610277215
info@dekleineparel.nl
http://www.dekleineparel.nl

IMPORTANT NOTICE: Please read our Terms and Conditions and the Privacy Policy of Educational Institute De Kleine Parel. These documents are published in this webshop. To complete the process of ordering in our webshop you need to read and agree with our Terms and Conditions and with our Privacy Policy.

BELANGRIJK: Lees onze Algemene Voorwaarden en het Privacy Beleid van Opleidingsinstituut De Kleine Parel. Deze documenten staan in deze webshop gepubliceerd. Om het bestelproces in de webwinkel af te kunnen ronden dien je onze Algemene Voorwaarden en Privacy Beleid te lezen en akkoord te gaan.(Download de Terms of Conditions and Privacy Policy / Algemene voorwaarden en Privacy Beleid als PDF bestand.)
© 2013 - 2024 Opleidingsinstituut De Kleine Parel | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel